ผลรางวัล

รางวัลชมเชย

  • Home
  • รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

ระบำใบหญ้า

เป็นกวีนิพนธ์ที่มีความสุนทรียภาพ ไพเราะ พรรณนาได้สมจริง ให้ข้อคิดคำคมนำเสนอทั้งกลอน กพย์ยานี ฉบัง ฝีมือจัดจ้าน แต่ลริมุมมองเรื่องการเมืองยังไม่แหลม

นาฬิกาทราย

เป็นกวีนิพนธ์ที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่ให้ภาพงดงามตลอดทั้งเล่ม สำน แสดงสัจธรรม ให้ข้อคิด ฉันทลักษณ์มีทั้งกลอน โคลงสี่สุภาพ กาพย์สุรางคนางค์

ฉันเป็นคนไทย

เป็นกวีนิพนธ์ที่กล่าวถึงการเป็นคนไทย สำนวนโวหาร ประชดประชัน เสียดสีและมีอารมณ์ขัน ให้สุนทรียภาพทางความคิด ฉันทลักษณ์แน่น มีความอลังการ

คราบมนุษย์

เป็นกวีนิพนธ์ที่มีสุนทรียภาพและสาระของคำประพันธ์ เป็นเอกภาพกับชื่อเรื่อง ลีลา การเขียนลื่นไหล ไม่สะดุด อารมณ์ขัน เสียดสีประชดประชัน

ข้าพเจ้าจึงกล้าสารภาพ

ป็นกวีนิพนธ์ที่มีแนวคิดประชดประชันสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สัญลักษณ์เพื่อสร้างภาพพจน์ และสร้างคำใหม่ขึ้นมาใช

กลับบ้านเถอะลูก

เป็นกวีนิพนธ์ที่ใช้กลอนสุภาพทั้งหมด ใช้ภาษาง่าย โวหารคมคายให้ข้อคิดที่ดีฉันทลักษณ์ถูกต้อง ลื่นไหลดี มีความคิดสร้างสรรค์ สอนให้รักลูก พ่อแม่ ปู่ย่าตายายชี้ให้รู้จักความเพียงพอ เนื้อหามีความเป็นเอกภาพ

อิสระนอกระนาบ

รวมเรื่องสั้นที่แสดงให้เห็นพลังในการสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เขียนในแนวมายาแฟนตาชีนำเสนอปัญหาของสังคมและผู้คนในปัจจุบันและอนาคต การเผชิญหน้ากันระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความเป...

รถไฟ ชั้น 5

รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการหยิบยกเอาแง่มุมและปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปของชีวิตโดยการตีความตามแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาพุทธศาสนา ผ...

ภาพลวง

ป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่หยิบยกเอาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวในแวดวงของแพทย์และพยาบาล ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนด้วยการนำเสนอในชิงตั้งคำถามต่อประเด็นทาง...

ในวงล้อม

หนังสือเล่มนี้ได้รวมเรื่องสั้นที่นำเสนอเรื่องราวและแง่มุมต่าง ๆ ในสังคมไทยด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย จริงใจ แฝงด้วยการประชดประชันอย่างมีอารมณ์ขัน เรื่องราวต่าง ๆที่ผู้เขียนนำมาร้อยเรียง มีทั้งป...

นาฏกรรมไม่เปลี่ยนแปลง

หนังสือรวมเรื่องสั้นที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของท้องถิ่นในชนบทภาคอีสานมีแนวเรื่องส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาของผู้คนและสังคมในชนบทสภาพความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความขัดแย้งอันเกิด...

ต้นไม้ประหลาด

รวมเรื่องสั้นที่แสดงให้เห็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์ของผู้แต่งในด้าน การเขียน โดยการหยิบยกสังคมการเมือง มานำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งแนวการเขียนแบบสมจริง และมายาแฟนตาซี เรื่องสั้นทั้งหมดในเล่มอยู่ใ...

คนโซในปราสาท

รวมเรื่องสั้นที่มีความหลากหลายในเนื้อหาและกลวิธีการเขียน หยิบยกเอาปัญหาที่เกิด ขึ้นในสังคม โดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งระหว่างค่านิยมของสังคมเดิมกับโลกที่เปลี่ยนไป มองผ่าน สายตาของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคค...

เกมมัจจุราช

เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งอยู่ในวงการแพทย์ด้วยการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการดังกล่าว ด้วยการสะท้อนปัญหาการตั้งคำถามอย่างจริงจังต่อการเผชิญหน้ากันระหว่า...

โลกของจอม

เป็นนวนิยายแฝงปรัชญา มีรูปแบบแตกต่างจากนวนิยายแบบเดิม ผู้เขียนมีข้อมูลมากและพยายามใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปสู่แนวคิดสำคัญของเรื่อง สะท้อนภาพและความคิดของคนร่วมสมัยในยุคการแสวงหาอันสับสน

ฟ้าสางที่กลางใจ

เป็นนวนิยายชีวิตครอบครัว สื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้ลึกเป็นธรรมชาติมีความสมจริง มีความแยบยลในการนำเรื่องจากจุดเล็ก ๆ มาขยายเป็นภาพใหญ่ได้อย่างน่าสนใจด้วยภาษาที่เข้มข้น มีสีสันจัดจ้าน โดยเฉพาะบทส...

โพรงมะเดือ

เป็นนวนิยายแนวทางชีวิตชนบท แสดงให้เห็นด้านบวกและด้านลบของสังคมท้องถิ่น สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเจริญทางวัตถุและค่านิยมทางสังคม เสนอคตินิยมแบบไทย ๆ มีกลวิธีในการนำเสนอต่างจากขนบโดยทั่วไป ใช้ภาษ...

พระจันทร์สีเขียว

เป็นนวนิยายแนวส่งเสริมคุณค่าสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาสร้างสรรค์ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานเพื่อส่วนรวม ด้วยอุดมกรณ์ที่แน่วแน่ มีเป้าหมายในการนำเสนอชัดเจนและดีงาม ด้วยการใช้ภาษาและสำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย แต่ค...

ป่าเปลี่ยนสี

เป็นนวนิยายแนวอนุรักษ์ ปลุกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ ให้คิดถึงว่าป่านั้นเอื้อประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิต ให้ภาพกรรุกรานของมนุษย์ที่มีวิสัยทัศน์แคบ เห็นแก่ตัว และให้เห็นความพยายามที่จะป้องกัตนเองของป...

บัลลังก์แสงเดือน

เป็นนวนิยายชีวิตรักให้แง่คิดด้านคุณธรรม การใช้ชีวิตร่วมกันของแต่ละคนที่มีความต่างและขัดแย้งกัน ให้ความรู้สึกที่ดีในการเข้าใจเพื่อนมนุษย์ ให้ความเพลิดเพลิน มีการนำเสนอชวนให้ติดตาม

กุหลาบเมืองหนาว

เป็นนวนิยายรักโรแมนติกของผู้ที่เกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อเรื่อง และตัวละครที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวซึ่งมีชีวิตโลดแล่น ให้ความบันเทิงและควาเพลิดเพลินให้แง่คิดเรื่องความดีงามและความกตัญญู

แสงทองเหนือขอบฟ้า

เขียนได้สนุกชวนติดตาม การดำเนินเรื่องต่อเนื่อง มีการพัฒนา ชี้แนะให้คนรู้จักทำมาหากินโดยไม่รู้ตัว ช่วยให้ผู้อ่านมีพลังที่จะต่อสู้ชีวิต ให้เยาวขนไม่ดูถูกงานหนักเบา รักแม่และเป็นเยาวขนที่ดี แก่นเรื่องเน้...

ยูโซะพลัดถิ่นแห่งท่ายามู

เป็นเรื่องชาวเล บางช่วงเป็นสารคดี แก่นเรื่องของการปรับวิถีชีวิตของคน ยอมตัดบางสิ่งที่คุ้นเคย เพื่อรับสิ่งใหม่ที่เข้ามา เนื้อเรื่องดี แฝงปรัชญาธรรมชาติ

มือใหม่หัดโอมเพี้ยง

เนื้อเรื่องแฝงอารมณ์ขัน สนุกสนาน เสนอแนวคิดเรื่องการรักสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิดให้กับเยาวขน สอนให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวเองไม่ใช่จากปาฏิหาริย์ เป็นการร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา ภาพปร...

พวกเราไม่ใช่เด็กนะ-ฮับ

เป็นเรื่องน่ารัก มีความเป็นชีวิต เขียนได้สนุก เนื้อหาชวนติดตาม ตื่นเต้นเป็นระยะ มีปรัชญาแฝง แก่นเรื่องสอนให้เห็นหัวใจของความเป็นมนุษย์ คนจะสมบูรณ์แบบได้ไม่ไข่ขึ้นกับความเก่ง ความฉลาดเท่านั้น แต่ต้องมี...

ตะวันทอในทุ่งกว้าง

การนำเสนอแก่นเรื่องคล้ายเรื่องแสงทองเหนือขอบฟ้า แต่มีวิธีการเล่าต่างกันถึงแม้ ผู้เขียนจะไม่มีเป้าหมายในการเขียน เขียนโดยเล่าไปเรื่อย ๆตามประสบการณ์แต่เขียนได้สนุกน่าติดตาม แก่นเรื่องบอกถึงการดำเนินชีว...

ณ ที่ซึ่งรุ้งตัดเเวง

เป็นเรื่องเชิงสารคดีเพียงเรื่องเดียวที่ผ่านเข้ารอบ อ่านแล้วให้ความรู้ ผู้เขียนบันทึก ค่อนข้างละเอียดภาพประกอบน่าเอ็นดู คำธิบายเป็นแบบอย่างการเขียนให้เด็กเขียนหนังสือลักษณะนี้ได้ ผู้แต่งมีความใฝ่รู้ เป...

ยิ้มอัปสรในรัตติกาล

ยิ้มอัปสรในรัตติกาล ของ แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า (นพรุจ หิญชีระนันทน์) เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาแสดงแนวคิดทางปรัชญา สะท้อนประสบการณ์ของปัจเจกชนอย่างมีชีวิตชีวา และมีวิธีการนำเสนอกึ่งสัจนิยมมายาไ...

ยายทองใบใจร้าย

ยายทองใบใจร้าย มีวิธีการและรูปแบบการเขียนแบบไทย ๆ อ่านสนุกพอสมควรและที่สำคัญเด่นกว่าฉบับอื่น มีสาระสอนใจเป็นเรื่องมิตรภาพระหว่างคน 2 วัย คือ ยายทองใบและเด็กหญิงสร้อย เนื้อหาสอนเรื่องความซื่อสัตย์ ความ...