All Posts

Archives

  • Home
  • สารคดี (ทั่วไป)

เรื่องมหัศจรรย์ธรรมดา ของสามัญชน

เป็นสารคดีที่เล่าเรื่องของ ‘คนธรรมดา’ ในสังคมไทยที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมรอบข้างในหลากหลายแง่มุม ผู้เขียนทำงานหนักด้วยการเดินทางสัมภาษณ์ผู้คนเหล่านั้น แล้วนำชีวิต ความรู้ และภูมิป...

เมื่อแม่ตื่น

เป็นสารคดีชีวิตที่เรียบง่าย เล่าถึงการกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดกับพ่อและแม่ ทว่าผู้เขียนสามารถทำความเรียบง่ายธรรมดานั้นให้สะเทือนใจได้ด้วยการเล่าถึงความผูกพันระหว่างลูกกับพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวเด...

จะไปให้ไกลทำไมกัน

เป็นสารคดีบันทึกการเดินทางของนักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก ทว่าไม่ได้นำเอาการเดินทางและสิ่งที่พบเห็นเป็นเป้าหมายของการเล่าเรื่อง เป้าหมายของการเดินทางในหนังสือเล่มนี้อย...

แกะรอยแผ่นดินไหว ลมหายใจแห่งรอยเลื่อน

เป็นสารคดีเชิงความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว ที่ผู้เขียนนำความรู้เชิงวิชาการมาดัดแปลงให้เข้าใจง่าย มีสีสัน สนุก โดยบอกเล่าผ่านการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในด้านแผ่นดินไหวตัวจริง สารคดีเล่มนี้เก็บข้อม...

เมื่อวัยเด็ก

เป็นสารคดีบันทึกความทรงจำในวัยเยาว์ เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติของนักเขียนสารคดี ไม่ว่าจะเป็นความช่างสังเกต ใส่ใจในการเก็บรายละเอียด รวมถึงการบันทึกรายละเอียดเหล่านั้น อันมีทั้งความรู้ ความทรงจำ ภาพถ่าย และ...

ผมทำงานให้พี่สืบ

เป็นสารคดีบันทึกประสบการณ์จริงของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่ในป่า และนำเรื่องราวมาถ่ายทอดได้อย่างมีชีวิตชีวา มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดพลังแห่งความเสียสละเพื่อส่วนรวม นำเสนอถึงสำนึกเคารพธรรมชาติ คว...

พุทธโคดม: บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล

เป็นหนังสือที่เปิดมิติใหม่แห่งการศึกษาพุทธประวัติ โดยใช้วิธีพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์  และสภาวะแวดล้อมทางสังคมของอินเดียในยุคพุทธกาล ผ่านการวิเคราะห์ในมุมมองต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวั...

เอ๊ะ! เจแปน Exclusive scoop on Japanese

ผู้เขียนพาไปรู้จักคนญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง โดยผ่านความเรียงเชิงลึกที่ได้มาจากประสบการณ์จริงว่าด้วยคนหลากประเภทในญี่ปุ่น แต่ละกลุ่มมีชื่อและอัตลักษณ์ไม่เหมือนกัน ยากที่คนไทยทั่วไปผู้ไม่ได้ไปสัมผัสญี่ปุ่นอ...

สาวเครือฟ้าศตวรรษที่ 21

เรื่องราวของผู้หญิงเหนือยุคใหม่ นำเสนอมุมมองเรื่องเพศ วิถีคิด วัฒนธรรมรวมถึงฮีตบ้านฮีตเมืองของสังคมชนบทภาคเหนือ ผู้เขียนให้รายละเอียดหลายเรื่องที่แตกต่างไปจากความเชื่อโดยทั่วไป โดยวิเคราะห์ให้เห็นพื้น...

สัมพันธ์สยามในนามภารต บทบาทของรพินทรนาถ ฐากูร สวามีสัตยานันทปุรี และ สุภาส จันทร โบส ในสายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย

เป็นหนังสือที่ให้แง่มุมใหม่ ๆ จากการค้นคว้าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับอินเดีย โดยผ่านบุคคลสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในไทยช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นำเสนอเนื้อหาที่ให้สาระความรู้ ความคิด ปรัชญา...

ควันไฟและสายรุ้ง

สารคดีจากชีวิตจริงของผู้เขียน ถือเป็นบทเรียนด้านกลับแฝงอุทาหรณ์อันทรงคุณค่า ด้วยเนื้อหาว่าด้วยความทุกข์ในขีวิตของผู้เขียนยามเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เปิดเปลื้องให้เห็นทุกแง่มุมที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่...

วิถีดาบ วิถีเซน

  นำเสนอการเจริญสติแบบเถรวาทด้วยวิธีการแปลกใหม่และมีผู้กล่าวถึงน้อยนั้นคือผ่านการฝึกดาบของลัทธิเซนในญี่ปุ่น ผู้เขียนนำประสบการ์ตรงของตนเอง ผ่านการฝึกฝนและทดลอง มานำเสนอด้วยภาษาสำนวนที่เรียบง่ายแล...

เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง

เนื้อเรื่องมีประโยชน์ให้สาระความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โดยถ่ายทอดจากชีวิตของผู้เขียนได้อย่างลึกซึ้ง ผู้เขียนรับมือกับอาการป่วยได้อย่างเข้มแข็งและกล้าหาญนานกว่า 7 ปี  โดยเปิดเผยรายละเอียด...

ไม่มีขาใช่ว่าไม่มีลมหายใจ

สะกดรอยสินไช  เป็นงานสารคดีเต็มรูปแบบ เล่าเรื่องราวของวรรณกรรมสินไซ อันเป็นวรรณคดีท้องถิ่นประจำภาคอีสานของไทย และของท้องถิ่นอุษาคเนย์  เสน่ห์ของผลงานชิ้นนี้อยู่ที่การเล่าเรื่อง ผู้เขียนพาเราก้าวสู่วรร...

BON VOYAGE! บนเส้นทางข้าแผ่นดิน

Bon Voyage! บนเส้นทางข้าแผ่นดิน  บันทึกเรื่องราวชีวิตข้าราชการสองคนที่เป็นพ่อและลูก โดยลูกเป็นผู้เล่าเรื่อง สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติงานราชการอย่างซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ สะท้อนชีวิตข้าราชการในอดีต ผู้เขียน...

MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมาก

MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมาก นำเสนอประเด็นแปลกใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในโลกแห่งอนาคต ทั้งวิเคราะห์และวิพากษ์เทคโนโลยี รวมถึงผูกโยงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร แ...

มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน

มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน เป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงที่หลากหลายด้วยภาษาที่เรียบง่าย ถ่ายทอดหลักการและแนวทางขององค์ความรู้เกษตรสรรพสิ่ง 1 ไร่ 1 แสน อันเป็นนวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่...

HOW HAPPINESS WORKS AND WHY WE BEHAVE THE WAY WE DO ความสุขทำงานยังไง

HOW HAPPINESS WORKS AND WHY WE BEHAVE THE WAY WE DO ความสุขทำงานยังไง  เขียนโดยนักวิชาการที่ศึกษา ‘ความสุข’ มาเป็นเวลานาน หนังสือเล่มนี้คือการ ‘ย่อย’ เกร็ดความรู้เรื่องความสุขและพฤติกรรมของมนุษย์ออกมา...

ลายสลักอักษรา

ลายสลักอักษรา เป็นสารคดีอัตชีวประวัติที่สะท้อนประวัติศาสตร์สังคม ความเป็นไปของวงการวรรณกรรมไทยในยุคหนึ่ง วิธีนำเสนอใช้สำนวนภาษคล้ายนวนิยาย เปิดเผยวิธีบ่มเพาะการเขียน ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการทำงาน ถือ...

ถอดรหัส ภาพผนัง พระจอมเกล้า-ขรัวอินโข่ง

ถอดรหัส ภาพผนัง พระจอมเกล้า-ขรัวอินโข่ง เป็นสารคดีเกี่ยวกับผู้สร้างศิลปกรรมชิ้นสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยนำเสนอด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีการค้นคว้าเชิงลึกเพื่อถอดรหัสที่ซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมทำให้ผู้อ...

มันยากที่จะเป็นมลายู

มันยากที่จะเป็นมลายู  เป็นหนังสือที่ปรับมาจากงานวิจัยปัญหาในภาคใต้ที่เปี่ยมล้นด้วยข้อมูลเชิงลึก เป็นข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ที่สะท้อนถึงความเจ็บปวด ปัญหา และอารมณ์ความรู้สึกของชาวไทยมุสล...

วิถีในนา ปรัชญาในสวน

วิถีในนา  และ ปรัชญาในสวน เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่ใช้สำนวนภาษางดงาม อบอุ่น ชวนอ่าน มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ สร้างแรงบันดาลใจ  จุดเด่นคือภาษาที่มีการเปรียบเทียบ เช่นเปรียบลมว่าวกับดวงดาว ทั้งยังมีเ...