เป็นหนังสือประเภทเกร็ดความรู้ด้านภาษาไทย มีสาระน่าสนใจ เป็นภูมิปัญญาไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ