นำเสนอองค์ความรู้ว่าด้วยน้ำอย่างรอบด้าน ด้วยภาษา สำนวน ชวนอ่าน มีการอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการที่น่าเชื่อถือ ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพิงน้ำในการดำรงชีวิตก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจุดประกายความคิดที่จะอนุรักษ์น้ำให้ยั่งยืน  ทั้งยังมีการจัดเนื้อหาสลับรูปการ์ตูนอย่างน่าสนใจและน่าติดตาม