กล้วยหอมในร้านเคเอฟซีเป็นรวมเรื่องสั้นที่หลากหลาย น่าสนใจ เมื่อพิจารณาภาพรวม  ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการนำเสนอ  และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์แล้ว จะเห็นได้ว่าเรื่องส่วนใหญ่แฝงเจตนาปลุกจิตสำนึกห่วงใยสังคมที่เปลี่ยนไปตามลัทธิบริโภคนิยม ซึ่งขัดแย้งกับวิถีชีวิตดั้งเดิมในชนบท นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังเสนอปัญหาน่าขบคิดผ่านข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองท้องถิ่น ศาสนา ฯลฯ อย่างมีชีวิตชีวา และมีอารมณ์ขัน