บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือกวีนิพนธ์ ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 6 ผลงาน

โดยในปี 2566 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน ทั้งนี้ ประเภทกวีนิพนธ์มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 19 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการมีมติให้หนังสือกวีนิพนธ์ 6 ผลงาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

การเวกครวญ โดย พันดา ธรรมดา
ซ้อนซับกับโลกทึมเศร้า โดย บัญชา อ่อนดี
ดินแดนบันไดงู โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
มิปรารถนาเป็นอื่น โดย กวิสรา ม่วงงาม
เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม โดย นิตา มาศิริ
อาชานัย โดย พรชัย แสนยะมูล