เป็นนวนิยายแนวทางชีวิตชนบท แสดงให้เห็นด้านบวกและด้านลบของสังคมท้องถิ่น
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเจริญทางวัตถุและค่านิยมทางสังคม เสนอคตินิยมแบบไทย ๆ มีกลวิธีในการนำเสนอต่างจากขนบโดยทั่วไป ใช้ภาษาที่มีสีสันมีชีวิตชีวาและ
อารมณ์ขัน

no title has been provided for this book
ป้ายกำกับ:
ประเภทหนังสือ: