แม่งูไม่เคยห่างหายจากหมู่บ้าน เป็นรวมบทกวีจำนวน 47 สำนวน ส่วนใหญ่ใช้คำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ภาค คือภาคแรก ฟ้าตอนนี้ ฟาฏอนี และภาคที่สอง ปราการปรากฏ

กวีนำเสนอวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องเผชิญกับความรุนแรง เสียงระเบิดและความตาย ด้วยการเล่าเรื่องราวของผู้คนหลากหลายชีวิตที่ต้องอยู่ในสภาวะหวั่นหวาด                เคลือบแคลง อคติ ทั้งที่ชาวบ้านปรารถนาชีวิตที่สันติสุข  แม้เรื่องราวที่นำเสนอจะเป็นวาทกรรมความรุนแรงที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว  กวีใช้น้ำเสียงแสดงความคลุมเครือ ใช้สัญลักษณ์ ความเปรียบที่เผยให้เห็นการวิพากษ์และการตอบโต้การกดทับทั้งวาทกรรมภาครัฐ  ความเชื่อ ระบบอาวุโสและอคติซึ่งเปรียบเสมือนดวงตาของแม่งูที่เฝ้าจ้องมองและควบคุมความเป็นไปของลูกงูในหมู่บ้าน