เป็นสารคดีที่เล่าเรื่องของ ‘คนธรรมดา’ ในสังคมไทยที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมรอบข้างในหลากหลายแง่มุม ผู้เขียนทำงานหนักด้วยการเดินทางสัมภาษณ์ผู้คนเหล่านั้น แล้วนำชีวิต ความรู้ และภูมิปัญญาของผู้คนในเล่มมาเล่าโดยใช้ภาษาที่กระชับ กะทัดรัด สั้น ง่าย ทว่าเก็บใจความได้ครบถ้วน จึงแสดงให้เห็นความสามารถในทางภาษาของผู้เขียน ผู้คนที่ปรากฏในหนังสือเล่านี้ล้วนแล้วแต่มีชีวิตที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ได้อ่าน