เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม รวมบทกวีของ นิตา มาศิริ แบ่งเนื้อหาสาระเป็น ๖ ตอน ได้แก่ มือที่จับดินสอเขียนกอไก่  มนุษย์คือสัตว์ทดลองของพระเจ้า  เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม  ดูสิดวงใจของใครหนอ  สนิมบนขวานและบ้านของเรา และสายธารที่ท้นหลั่งกำลังใจ    โดยภาพรวมของทุกตอน เนื้อหาสาระง่ายงาม มีศิลปะในการใช้ภาษา เป็นเรื่องราวการผ่านพบปรากฏการณ์ทางสังคมและธรรมชาติ  ทำให้เกิดความรู้สึกและเห็นภาพได้กระจ่างชัด

          เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม เป็นกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าและเชิงชั้นทางวรรณศิลป์ รูปแบบฉันทลักษณ์ใช้กลอนแปดเป็นหลัก แทรกด้วยกาพย์ยานี  โดดเด่นด้วยกวีโวหาร เลือกสรรคำและภาพพจน์มาใช้อย่างเหมาะสม  มีความคิดสร้างสรรค์  สร้างอารมณ์สะเทือนใจ  เช่น ฉันกับเรือใบในมหานคร  หน้ากากสีทอง นิทานดวงดาวและข่าวคราวของสงคราม เป็นต้น

ด้วยการใช้จินตนาการ พร้อมถ้อยคำอย่างมีชั้นเชิง ผสมผสานความสุข ความเศร้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว แต่น่าค้นหาข้อความจริงที่ผู้เขียนซ่อนไว้ ดังตัวอย่างจาก เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม

                   “บนดาวดวงเดียวกัน สัมพันธภาพ          เคยไหมทาบทอแสงฉายแรงหวัง

ไปบนผืนแผ่นดินถิ่นหยัดยัง                            ท่ามกลางความเกลียดชังที่ฝังใจ

ดาวดวงที่ฉันอยู่ …ท้นรู้สึก                                      ว่าลึกลึก คืนวันฉันหวั่นไหว

          โอบกอดความปวดร้าวมายาวไกล                     ณ แดนดินยากไร้…และไกลจันทร์…”

หรือในบท โลกวันใหม่ ที่ว่า

“ดาวจะอยู่อย่างไรหากไร้ฟ้า                 ผู้โอบอุ้มชีวาแห่งสมัย

          หนอ, นิทานดวงดาวอันยาวไกล                       บอกว่าโลกวันใหม่ – ไม่เหมือนเดิม”

คณะกรรมการจึงมีมติให้รวมบทกวี เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม ของ นิตา  มาศิริ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖