หญิงชรา  ของกิติวัฒน์  ตันทะนันท์  เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่อง  ที่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนหนุ่มสมัยใหม่  ซึ่งเต็มไปด้วยความสับสน และต้องต่อสู้อย่างหนักกับการเรียนรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นที่อยู่รายรอบ  รวมทั้งพยายามทำความเข้าใจปัญหาสังคมที่ซับซ้อนด้วย  ประเด็นที่ผู้เขียนทำได้ดีที่สุดเป็นเรื่องของพยายามทำความรู้จักและเข้าใจคนชรา  ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของอดีตและรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเอง

 

ผู้เขียนเลือกใช้วิธีนำเสนอหลากหลาย  ทั้งการเล่าเรื่องตรงไปตรงมา  บางครั้งก็สร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาอธิบาย  แต่บางครั้งก็ใช้การเปรียบเทียบ และบางครั้งเสียดสีและเยาะหยันทั้งตัวเองและสังคม  โดยใช้ความดิบ และอารมณ์ที่ยังไม่กลั่นกรองของคนหนุ่มเป็นตัวสื่อ