1. มีความลงตัวในองค์ประกอบของวรรณศิลป์ และมีสุนทรียภาพในการนำเสนอสำนวนโวหารลึกซึ้งคมคาย
2. เนื้อหาหลากหลาย สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนในช่วงเวลาสองทศวรรษและเป็นเอกภาพกับชื่อเรื่อง