เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีเจตนาประมวลคำประพันธ์ของตน ที่มีความหลากหลายในด้านฉันทลักษณ์ เสนอแนวคิดที่นำไปสู่สันติภาพ สนับสนุนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทยการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความพยายามในการนำสนอฉันทลักษณ์ของไทย เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและใช้ถ้อยคำสำนวนที่มีความหมายไพเราะ