เป็นกวีนิพนธ์ที่มีฉันทลักษณ์ถูกต้องมีความคิดสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์เน้นแนวคิดเชิงวัฒนธรรมและหลักศาสนา

no title has been provided for this book
ป้ายกำกับ:
ประเภทหนังสือ:
ผู้จัดพิมพ์: