เรื่องราวของครอบครัวคนชายชอบที่อบอุ่นเป็นธรรมชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมได้น่าสนใจ เยาวชนผู้อ่านจะรู้จักสังคมต่างวัฒนธรรม เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น