ผู้เขียนเข้าไปเก็บข้อมูลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยตัวเองเป็นเวลานาน 1 ปีเต็ม ถือเป็นการเก็บข้อมูลงานสารคดีที่ต้องอุทิศตัวมาก ความโดดเด่นสำหรับหนังสือเล่มนี้คือ การมุ่งถ่ายทอดชีวิตของผู้คนในแง่มุมที่ลึกซึ้ง พร้อมกับกลวิธีการเขียนที่มีวรรณศิลป์สะเทือนใจ และผู้เขียนยังแสดงความสามารถเล่ารายละเอียดปลีกย่อยอย่างระทึกใจ น่าอ่านและชวนติดตาม จึงสร้างความเข้าใจในระดับลึกซึ้งต่อปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี