MY INSPIRATION เป็นการรวมผลงานการ์ตูนสั้น 7 เรื่อง “THE DUANG”  ผู้สร้างเรื่องและภาพ วางเค้าโครงเรื่องแต่ละเรื่องได้อย่างลึกซึ้งและแสดงให้เห็นถึงสภาวะแก่นแท้ของมนุษยชนที่ยังเป็นปุถุชน ในแง่มุมที่คมคายและแตกต่างกันออกไป สื่อสารด้านจิตใจและความคิดได้อย่างลุ่มลึก ใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความคิดสู่ผู้อ่าน และแสดงความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน แสดงวิถีชีวิตที่ดำเนินเรื่องด้วยภาพในรูปแบบใม่ โดยกำหนดหน้ากระดาษหนังสือเป็นกรอบดำเนินเรื่อง การสร้างภาพประสานกับเรื่องได้อย่างดี มีอารมณ์บุคลิกกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง ลีลาเส้นสายฝีมือและเทคนิคการวาดภาพสวยงามทันสมัย

เรื่องที่โดดเด่นในเล่มคือ RETURN  เป็นการ์ตูนที่เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยไม่มีบทบรรยายและบทพูด เนื้อหาโดยรวมสะท้อนปัญหาของวัยรุ่น โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ปัญหาที่ตามมาคือตั้งครรภ์และมีบุตรโดยพ่อแม่วัยรุ่นซึ่งยังไม่พร้อมจะมีความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังสะท้อนภาพปัญหาสังคมผ่านการ์ตูนเรื่องอื่น ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมุมมองที่น่าสนใจ

“MY INSPIRATION” ให้คุณค่าแง่คิดด้านปรัชญาและสังคม ผ่านสายตาของคนรุ่นใหม่