MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมาก นำเสนอประเด็นแปลกใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในโลกแห่งอนาคต ทั้งวิเคราะห์และวิพากษ์เทคโนโลยี รวมถึงผูกโยงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร แม้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะสลับซับซ้อนและปรับเปลี่ยนเร็วมาก แต่ผู้เขียนจับประเด็นได้ดีและมีจินตนาการเฉียบคมในการเล็งเห็นถึงผลกระทบต่อชีวิตและสังคมมนุษย์ทั่วโลก เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แสดงถึงความแตกต่างระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนจริง เป็นตัวแทนวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ มีลีลาการเขียนที่สนุก เร้าใจ และชวนติดตาม จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1