JUICE 2 YOUNG BLOOD ฝีมือการวาดภาพอยู่ในระดับดี  แสดงบุคลิกตัวละครและอารมณ์ตัวละครได้ดี มีการจัดองค์ประกอบของภาพหลากหลายพอประมาณ

เนื้อเรื่องเป็นเรื่องส่วนหนึ่งของชีวิตวัยรุ่น บอกเล่าการแสวงหา ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะแสวงหาอะไร แสดงความรู้สึกสับสนวุ่นวายและมองเป้าหมายอนาคตไม่ชัดเจนแน่วแน่

คุณค่าของเรื่องนี้ คือ ผลกระทบที่สะท้อนให้เห็นความคิดเห็นระหว่างคนต่างวัย และคนในวัยเดียวกัน และอาจมองพฤติกรรมของวัยรุ่นโดยใช้บรรทัดฐานของตนเอง

JUICE 2 YOUNG BLOOD จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน)