หนังสือกวีนิพนธ์ชุด Hi! So-Cial ไฮโซ…เชียลของ “ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย” เขียนเป็นกลอนแปดโดยวิธีการร้อยสัมผัสต่อเนื่องกัน ตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องสุดท้าย จำนวน ๔๐ สำนวน นำเสนอประเด็นการเปรียบเทียบสังคมออนไลน์ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนร่วมสมัยกับวิถีไทยในอดีต  ผู้เขียนสะท้อนให้เห็นว่าแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่แก่นแท้ของพฤติกรรมมนุษย์ก็ยังคงเดิม Hi! So-Cial ไฮโซ…เชียล บอกเล่าเรื่องราวที่คนในสังคมรับรู้กันอยู่แล้ว แต่ด้วยมุมมองแปลกใหม่แฝงไว้ด้วยน้ำเสียงที่มองโลกในแง่งาม ก็ทำให้เรื่องราวธรรมดาสามัญกลายเป็นเรื่องชวนคิดอย่างมีนัยสำคัญ

ด้านกลวิธีการประพันธ์ “ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย” มีความสามารถในการใช้ภาษาประกอบสร้างเป็นบทกวีที่มีลักษณะเรียบง่ายแต่งดงาม มีลูกเล่นทางความคิดที่สอดร้อยเข้ามาในเนื้อหาอย่างมีจังหวะจะโคน ทำให้เกิดความคมคายในเนื้อสารที่ต้องการสื่อ อย่างไรก็ตามการเลือกวิธีร้อยสัมผัสระหว่างบทตลอดเล่ม แม้จะมีข้อเด่นที่ผู้เขียนได้แสดงฝีมือในเชิงร้อยกรองขนาดยาวให้ปรากฏ แต่วิธีการดังกล่าวก็อาจสร้างข้อจำกัดให้ผู้เขียนไม่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกอันเข้มข้น ผ่านคำและความได้อย่างราบรื่นสม่ำเสมอตลอดเล่มเช่นกัน

ดังนั้น คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้หนังสือกวีนิพนธ์ชุด Hi! So-Cial ไฮโซ…เชียลของ                “ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำพุทธศักราช  ๒๕๖๓