การเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล ไปศึกษาและค้นคว้าเอกสารข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิในทวีปยุโรป แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ ด้วยภาษาสำนวนชวนอ่าน ชวนติดตาม เป็นจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ จุดประกายความคิดให้คนไทย ตระหนักถึงความหมายแห่งสายสัมพันธ์ สยาม- โปรตุเกส ที่มีมายาวนานถึงกึ่งสหัสวรรษ หลายสิ่งหลายอย่างที่โปรตุเกสนำเข้ามาในวันนั้น  กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพหุสังคมไทย อย่างไม่อาจปฏิเสธได้