เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่อ่านสนุก อ่านได้ทั้งผู้อ่านและเยาวชน เนื้อเรื่องฉีกแนวไปจากเรื่องอื่น ๆ ในการนำเสนอร้อยเรียงได้สนุก สร้างจินตนาการอยู่บนพื้นฐานความจริง สนองความต้องการของเยาวชน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ สอดแทรกการอนุรักษ์ได้ดี เนื้อหาสร้างสรรค์ มีมิตรภาพ สอดคล้องกับความคาดหวังที่จะให้เยาวชนเป็น  การเดินเรื่องไม่เยิ่นเย้อ