รวมบทความอันเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ จำนวน 100 เรื่อง ครอบคลุมเรื่องราวรอบด้าน ทั้งวรรณกรรม ภาษา ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ ตลอดไปจนถึงศิลปะการแสดง ดนตรี กีฬา ฯลฯ ซึ่งผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการ มานำเสนอด้วยภาษาสำนวนที่กระชับ เรียบง่าย แต่แฝงด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ทางสังคมวิทยา มนุษยวิทยา คติชนวิทยา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รู้จักภาคใต้อย่างถ่องแท้