หนังสือว่าด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้เกี่ยวกับดวงดาว ของชาวบ้านไทยหลายภูมิภาคอันมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตสมัยนั้น เป็นการยืนยันว่าความรู้และสติปัญญาของคนไทยมีพัฒนาการมาช้านานแล้ว

ผู้เขียนนำเสนอข้อมูลยาก ๆ ให้เข้าใจง่าย ด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ ผนวกกับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทำให้หนังสือเล่มนี้ชวนอ่าน ชวนติดตาม จุดประกายความคิด และพัฒนาสำนึกเชิงสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม