โ­ลกใบเล็ก ของพลัง เพียงพิรุฬห์ รวมบทกวีนิพนธ์ ตามรูปแบบฉันทลักษณ์โคลง กาพย์ กลอน ร่ายสุภาพ และกลอนเปล่าที่เน้นเนื้อหาสาระ จังหวะคำ กวีโวหารเรียบง่าย ในภาพรวมของรูปแบบฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่ถูกต้อง แม่นยำตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่องการใช้คำและสัมผัสในบางแห่ง แต่โดยภาพรวมมีความไพเราะเหมาะความ การถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของผู้ประพันธ์ สร้างอารมณ์สุนทรีย์ได้อย่างมีวรรณศิลป์ เนื้อหาสาระเป็นความฝันที่สะท้อนออกมาจากการเฝ้ามองปรากฎการณ์สังคม อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต โดยหลอมรวมประสบการณ์ ความคิด ความเปลี่ยนแปลงเพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจนได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนผู้ประพันธ์มีศิลปะในการเสนอแนวความคิดริเริ่มได้อย่างมีคุณค่าทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านสังคม มีวิสัยทัศน์ในการประเมินคุณค่าของสิ่งที่ได้พบเห็นอย่างสมเหตุสมผลและนำเสนอด้วยความคิดใหม่ผ่านโลกใบเล็กของตนเองเป็นองค์ประกอบที่มีความงดงามทั้งรูปแบบ เนื้อหา และการสื่อความผ่านงานวรรณกรรม