นำเสนอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนให้ผู้อ่านตระหนัก ด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ภาษาสำนวนที่เข้าใจง่ายแต่ส่งผลสะเทือนต่อความรับรู้ของคนเราอย่างรุนแรง นั่นคือเราทุกคนมีส่วนทำให้โลกร้อน และเราทุกคนสามารถ              ลดโลกร้อนได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง เป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้อ่านให้ดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับโลกได้