โลกประจำตัว ผลงานการประพันธ์ของ รัฐ  ปัญเจียง ประกอบด้วยฉันทลักษณ์เป็นกลอนแปดตลอดทั้งเรื่อง  โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 13 หัวเรื่อง  ความยาว 128 บท นับเป็นงานร้อยกรองที่ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบของวรรณศิลป์ ฉันทลักษณ์ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด มีความไพเราะสละสลวย ถ้อยคำที่นำเสนอถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างมีสุนทรียภาพ ให้อารมณ์และความรู้สึก ด้านเนื้อหาสาระเป็นแรงบันดาลใจจากสภาพสังคมทั่วไปในยุคปัจจุบัน บูรณาการเข้ากับความรู้สึกนึกคิดจากประสบการณ์ของตนเอง  ตั้งชื่อหัวเรื่องได้อย่างมีเสน่ห์น่าสนใจ เช่น  หนังสือหนักเป็นนักหนา  อย่าเกลียดสีของฟ้าเมื่อฟ้าค่ำ ก่อนหัวใจกลายเป็นหิน กระจกกั้นโลก อาณาจักรของแม่  เป็นต้น ผู้เขียนพยายามสะท้อนปรากฏการณ์ในชีวิต นำเสนอความคิดใหม่ที่เป็นของตนเองได้อย่างน่าสนใจ  นับเป็นงานกวีนิพนธ์ที่น่าอ่านในระดับเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้  โลกประจำตัว ของ รัฐ ปัญเจียง ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล           เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561