เป็นนวนิยายแฝงปรัชญา มีรูปแบบแตกต่างจากนวนิยายแบบเดิม ผู้เขียนมีข้อมูลมากและพยายามใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปสู่แนวคิดสำคัญของเรื่อง สะท้อนภาพและความคิดของคนร่วมสมัยในยุคการแสวงหาอันสับสน