“โลกกลางแสงแดด”  ของโกสินทร์  ขาวงาม ว่าด้วยความธรรมดาของชีวิต สังเกตสังกาชีวิตผู้คน และความเป็นไปของสังคม รวมทั้งการหวนหาอดีต และความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ภาค 1 โลกและรวงรัง  ภาค 2 รูปวาดของเรา  ภาค 3 ฤดูเทศกาล  ภาค 4 ทิวทัศน์ของอารมณ์  และภาค 5 ใบหน้าประเทศ

ด้านกลวิธี ผู้เขียนนำเสนอคล้ายกับว่าศิลปินมาเขียนเป็นรูปกวี บางครั้งอารมณ์ไม่ปะติดปะต่อ บางครั้งเหมือนรอยแดด ‘อ่อนโยน’ บางขณะอารมณ์ ‘จัดจ้า’ แต่ดูเป็นอิสระดี สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นความจงใจผู้เขียนเอง