ผู้เขียนนำเสนอภูมิปัญญาในการแสวงหาความสุขให้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ที่มีความสลับซับซ้อน เร่งรีบร้อนรน จากประสบการณ์ชีวิตที่กลั่นกรองอย่างดี  ใช้จิตวิทยาอธิบายธรรมะ เปิดทางให้พระธรรมสามารถช่วยแก้ทุกข์ได้อย่างมีเหตุผลตามนัยวิทยาศาสตร์ มีภาพประกอบอย่างเหมาะสม จนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังเรียนรู้ ช่วยให้เด็กวัยรุ่นรู้จักหลักการ วิธีการ และจุดหมายในชีวิต เพื่อก้าวไปในทิศทางที่ดีงาม

ผู้เขียนใช้นิทานและเรื่องเล่าจากชีวิตจริง เป็นจุดสนใจ นำไปสู่บทเรียนชีวิต ทำให้อ่านเข้าใจง่าย เข้าถึงผู้อ่านทุกเพศวัย ช่วยจุดประกายความคิด และพัฒนาจิตสำนึกเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีพลัง ให้สติปัญญา แนวคิด แนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  ด้วยวรรณศิลป์ที่อ่านง่าย กระชับ เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆจุดประกายปัญญาให้มองโลกกว้างในแง่ดี มีความหวัง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค