กวีนิพนธ์คัดสรรแท้ธารมิอาจกั้น ของ นนทพัทธ์  หิรัญเรือง  แบ่งเป็น 3 ภาค คือ คลื่นเกลียว  เชี่ยวกรากและฟากธงสันติธรรม  ในภาคคลื่นเกลียว นำเสนอเรื่องราวจากประสบการณ์การเป็นครูตั้งแต่เป็นครูฝึกสอน โดยให้ความสำคัญกับอาชีพที่มีหน้าที่อบรมบ่มเพาะเด็ก อีกทั้งยังวิพากษ์วิจารณ์ทัศนคติเชิงลบที่ครูมองว่าศิษย์ “โง่เหมือนควาย”  ในบท “ถึงครูผู้ต้อนควาย” นอกจากนี้ยังเน้นถึงความสำคัญของพ่อแม่ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด

ในภาค “เชี่ยวกราก”  นำเสนอเรื่องราวความเป็นไปในสังคม เช่น เรื่องราวของชาวนาที่เป็นนักอ่านแม้ว่าจะเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ  ความรุนแรงทางภาคใต้ที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตรวมทั้งครู

ในภาค “ฟากธงสันติธรรม”  นำเสนอแนวคิดเรื่องสันติสุข การยอมรับความแตกต่างทางชาติพันธุ์และการใช้วิจารณญาณในการเข้าใจชีวิตและโลก  เน้นย้ำความสำคัญของการมีปณิธานในชีวิตแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรค หากมุ่งมั่นแล้ว คงไม่มีสายธารใดจะมาขวางกั้นได้

ด้านศิลปะการประพันธ์ ส่วนใหญ่ใช้กลอนสุภาพ และยังใช้โคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี  ความ โดดเด่นของรวมบทกวีเรื่องนี้คือการนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจและการวิพากษ์ปัญหาสังคมและทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง  บางบทสามารถสื่อเรื่องราวได้อย่างสะเทือนอารมณ์ เช่น บท “ระยะห่างบนโต๊ะกินข้าวของแม่” เป็นต้น

ดังนั้น แท้ธารมิอาจกั้น ของ นนทพัทธ์  หิรัญเรือง จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561