หนังสือนิยายภาพชุดนี้ (10 เล่ม) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากอัตตชีวิตประวัติของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) โดย ศักดา วิมลจันทร์ นิยายภาพชุดนี้มีการดำเนินเรื่องที่สนุกสนานชวนติดตาม บทรัดกุมชัดเจน มีการสร้างตัวละครมีประกอบเสริมเรื่องได้สมเหตุสมผล ทั้งมีส่วนขับเน้นให้แก่น ของเรื่องมีความชัดเจน ฝีมือการวาดภาพได้มาตรฐาน และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความเป็นไปไทย การดำเนินเรื่องด้วยภาพทำได้อย่างต่อเนื่องคมคาย แสดงอารมณ์ของตัวละครได้อย่างสอดคล้องกับเหตุการณ์แต่ละช่วงได้ดีพอสมควร

ภาพรวมของนิยายภาพชุดนี้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนชนบทภาคใต้ในช่วงเวลาประมาณ 80 ปีที่ผ่านมา โดยแทรกความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น อาหารการกิน โดยเฉพาะนิยายภาพเรื่องนี้สามารถสื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงวิถีแห่งพระพุทธศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม