“เพลงรักจากตักแม่” กวีนิพนธ์ ของ วัชระ บุญทานัง เป็นผลงานที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน ที่ “ลูก” มีต่อ “แม่” อย่างลึกซึ้ง โดยกล่าวถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ที่มีต่อแม่ในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านรูปแบบของครอบครัวที่หลากหลาย ผู้เขียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ไม่น้อย หลายบทมีสำนวนกินใจ หลายวรรคก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ กระทบใจได้เป็น            อย่างดี

“แม่ทำทุกเรื่องราวเกินกล่าวอ้าง    เป็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างยิ่งใหญ่

          แม้แม่ถูกกำหนดบทบาทใด                  แต่หัวใจยังเป็นแม่อย่างแท้จริง”

เนื้อหา “เพลงรักจากตักแม่” ครอบคลุมและสอดคล้องกับชื่อปกที่กำหนดแนวคิดสำคัญของเล่มไว้ จึงทำให้เกิดเอกภาพในด้านเนื้อหา ท่ามกลางความหลากหลายของฉันทลักษณ์และอารมณ์ของเรื่องที่นำมาร้อยเรียง

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “เพลงรักจากตักแม่” ผลงานของ วัชระ บุญทานัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔