เด็กชายต้นไม้ เป็นบันเทิงคดีแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ   เป็นเรื่องราวของเด็กประถมปลายที่ผูกพันกับต้นไม้หลากหลายชนิด มีตัวละครหลักที่มาจากโลกอนาคตที่มีความสามารถพิเศษสื่อสารกับต้นไม้ได้ เนื้อหาเน้นความสำคัญของต้นไม้ที่มีชีวิตและความรู้สึก  ชี้ให้เห็นว่าการตัดต้นไม้ทำลายป่าทำให้เกิดภาวะโลกร้อน น้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็ว ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น  เมืองใหญ่ ๆ ตามแนวชายฝั่งจะต้องจมน้ำ นอกจากนั้นยังให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นไม้ และการเก็บรักษาพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะการเพาะเนื้อเยื่อ

เด็กชายต้นไม้ จึงเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ผ่านบทบาทของตัวละครได้อย่างเหมาะสม และเป็น ประโยชน์ต่อเยาวชนอีกเล่มหนึ่ง