เป็นสารคดีนำเสนอประสบการณ์จริงจากาการเดินทางด้วยการ “เดินเท้า” เพื่อแสวงหาสัจธรรมของชีวิต ด้วยภาษาสำนวนเรียบง่าย จริงใจ กลั่นกรองออกมาจากส่วนลึกสะท้อนให้เห็นด้านที่งดงามที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคน ที่ผู้เขียนไปพบโดยไม่มีผลประโยชน์ไปแลกเปลี่ยน สามารถวิเคราะห์จิตวิทยาของบุคคลประเภทต่าง ๆ ได้ละเอียดสุขุม ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ จุดประกายความคิดและเพิ่มพลังใจให้ผู้อ่านตระหนักว่า “โลกนี้ยังมีความเมตตา”