สารคดีเชิงธรรมชาติวิทยาของกวางผาสัตว์ป่าสงวนของไทย ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของนักเขียนที่มีความสามารถด้านการถ่ายภาพสัตว์ป่าขั้นสูง ผู้สนใจศึกษาทั้งวิถีชีวิตของกวางผา และชนเผ่าบนดอยสูงที่ผูกพันกับสัตว์ป่าที่น่าทึ่งชนิดนี้ ผ่านกระบวนการนำเสนอด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์กึ่งเรื่องสั้นหรือนวนิยาย ทว่าเป็นเรื่องจริงที่อ่านสนุก ชวนติดตาม ทำให้ผู้อ่านได้ซึมซับความรู้เรื่องกวางผา ตระหนักในคุณค่าธรรมชาติและชีวิตมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ชั้นชนอย่างเท่าเทียม