เป็นงานเขียนเชิงสารคดีชั้นเยี่ยม  ประสานมิติทางจิตวิญญาณในการเดินทางเข้าไปยังส่วนลึกของจิตใจ ขนานกับการจาริกไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายนอก ความจัดเจนในการบรรยายที่นำเสนอในรูปจดหมายและความงามละเมียดละไมของภาษา พาผู้อ่านก้าวย่างไปพร้อมผู้เขียนจนคล้ายไปประสบภาพ แสง กลิ่น และเสียง ด้วยตนเอง เนื้อหาเปี่ยมคุณภาพ บรรจุไปด้วยข้อมูลทั้งลึกและกว้าง ให้ความรู้หลากหลายทั้งด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา โบราณคดีและวัฒนธรรมที่ลุ่มลึกของอนุทวีป มุมมองและความเข้าใจที่ตกผลึกต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้เขียน  สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเขม้นมองและตั้งคำถามเกี่ยวกับการเดินทางของตนเอง รวมทั้งส่ง “สาร” แห่งการค้นพบที่สำคัญยิ่ง ซึ่งก็คือการค้นพบตัวเอง การไม่ยึดมั่นในอัตตา เพื่อบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้