หนังสือการ์ตูนเล่มนี้เป็นการนำเรื่องราวบางช่วงตอนของพระพุทธประวัติ ที่เกี่ยวกับพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า คือ องคุลิมาล มานำเสนอเป็นนิยายภาพ เป็นการ์ตูนพุทธศาสนาที่ให้ความรู้ความสนุกสนาน และให้ตระหนักถึงคุณค่าของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผ่านลายเส้นการ์ตูนที่สวยงาม และคงความมีเอกลักษณ์แบบไทย ๆ มีความประณีตละเอียด น่าประทับใจ

การนำเรื่องขององคุลิมาล พระอรหันต์มานำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชีวิตนั้นไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี ละเลิกกระทำความชั่ว

แม้ว่าในทางวิชาการจะถือว่าการนำเสนอพระพุทธประวัติอาจจะดูคลุมเครือไม่ชัดเจน แต่ในเชิงของศิลปะแล้วถือว่าน่าจะสนับสนุนให้มีการนำเรื่องราวดี ๆ มีคุณค่าทางสังคมและศาสนามาถ่ายทอดเป็นการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเพื่อให้เป็นที่แพร่หลายและดำรงเอาไว้สืบไป