เป็นเรื่องเล่าถึงประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีโอกาสเข้าร่วมงานภาวนากับพระภิกษุ ติช นัท ฮันห์ และคณะอีก 80 รูป จากหมู่บ้านพลัม  ประเทศฝรั่งเศสที่เดินทางมาเผยแพร่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 5 วัน เป็นการนำการเจริญสติมาฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำให้เข้าถึงธรรมด้วยความตื่นตา ตื่นเต้น และตื่นรู้ จากการที่พระธรรมแห่งเถรวาทพบกับพระธรรมแห่งมหายาน ในที่สุดผู้ปฏิบัติได้สัมผัสร่วมกันถึงความสุขเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ผู้เขียนนำเสนอภูมิปัญญาในการแสวงหาความสุข โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา ผ่านคำสอนของท่านติช นัท ฮันห์ เนื้อหามีประโยชน์ จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์แต่เนื่องจากมีสัดส่วนของการเป็นข้อเขียนเชิงบันทึกความทรงจำ  จึงมีความโดดเด่นด้อยกว่าสารคดีภูมิปัญญาโดยตรง