ฝีมือการวาดภาพดี การลำดับภาพและการเสนอเรื่องราวดี มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวมีความทันสมัยและความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังมีข้อผิดพลาดในการใช้คำและใช้ภาษาไทย