คณะกรรมการตัดสินพิจารณาเห็นว่า ท่านเสรียรโกเศศ เป็นปราชญ์ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูอย่างสูงในระดับชาติ ผลงานประพันธ์ของท่านเป็นผลงานที่สมบูรณ์เพียบพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และสำนวนโวหาร เป็นแบบอย่างในการประพันธ์วรรณกรรมแก่ผู้ประพันธ์รุ่นหลัง จึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะพิจารณาให้หนังสือชุดดังกล่าวเป็นผลงานเกียรติยศประเภท หนังสือดีในอดีต ในโครงการประกวดหนังสือดีเด่น 7 Book Awards ครั้งที่ ๑