สู่อนาคตกาล ของ อุเทน พรมแดง เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ๘ เรื่อง ที่นำความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีมาเสนอภาพปัญหาและอิทธิพลต่อสภาพสังคมปัจจุบัน  ด้วย   ชั้นเชิงการเล่าเรื่องอย่างแยบยลและสมจริง แม้โครงเรื่องจะใช้ฉากของโลกอนาคต  หรือเหตุการณ์เหนือจริง แต่ก็มิได้ทิ้งหลักเหตุผลและความเป็นไปได้  สะท้อนภาพสังคมไทยในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความยอกย้อนสับสนได้อย่างเด่นชัดและน่าสนใจ

ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้  อยู่ตรงที่นำเสนอสารัตถะและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสอดประสานกับเนื้อหาทางด้านสังคมและการเมือง ด้วยกลวิธีการประพันธ์ที่มีวรรณศิลป์  และสร้างความสะเทือนอารมณ์ได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น สู่อนาคตกาล ของ อุเทน พรมแดง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖