เรื่องราวของผู้หญิงเหนือยุคใหม่ นำเสนอมุมมองเรื่องเพศ วิถีคิด วัฒนธรรมรวมถึงฮีตบ้านฮีตเมืองของสังคมชนบทภาคเหนือ ผู้เขียนให้รายละเอียดหลายเรื่องที่แตกต่างไปจากความเชื่อโดยทั่วไป โดยวิเคราะห์ให้เห็นพื้นฐานความคิดของผู้หญิงเหนือจากขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ผู้อ่านจึงเข้าใจผู้หญิงเหนือได้อย่างชัดเจนขึ้น