เป็นหนังสือที่ให้แง่มุมใหม่ ๆ จากการค้นคว้าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับอินเดีย โดยผ่านบุคคลสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในไทยช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นำเสนอเนื้อหาที่ให้สาระความรู้ ความคิด ปรัชญามนุษยนิยม ความเป็นสากล ความเท่าเทียม และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ นำเสนอผ่านภาษาที่เรียบง่ายแต่น่าเชื่อถือ