กลวิธีในการเดินเรื่องแบบนวนิยาย ทำให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญ เสียสละ และยึดมั่นในความถูกต้อง เช่น ปรีดี พนมยงค์ ดูมีเลือดเนื้อ เปี่ยมชีวิตชีวา และจับต้องได้ ผู้เขียนบรรจุพันธกิจในการแก้ไขการรับรู้ที่ไม่เป็นธรรม และคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรัฐบุรุษท่านนี้ และนับเป็นการเติมชิ้นส่วนความเข้าใจประวัติศาสตร์ของรัฐสมัยใหม่หลัง พ.ศ. 2475