รวมบทกวี สยามสิกขานุโยค ของสิทธิศักดิ์ บุญมา  มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอเนื้อหา และวิธีคิดที่มีต่อสังคมการศึกษาของประเทศอย่างแหลมคม โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย เช่นการเรียงรูปแบบเนื้อหาให้มีลักษณะคล้ายเป็นข้อสอบปรนัย  เป็นจดหมาย  หรือการนำเนื้อหาในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยมาเขียนยั่วล้อด้วยเนื้อหาวิพากษ์สังคมสมัยใหม่ ใช้รูปแบบการเขียนโดยไม่มีย่อหน้าลักษณะเดียวกันกับหลักศิลาจารึก

ผุ้เขียนสามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีข้อบกพร่องทางฉันทลักษณ์อยู่บ้าง แต่ยังโดดเด่นด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ