“ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” เป็นคำพังเพยที่สะท้อนค่านิยมว่า ลูกมักจะมีวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมที่ไม่ต่างจากพ่อแม่  ความเชื่อนี้เป็นเหมือนดาบสองคม  ถ้าพ่อแม่ดี ก็จะเชิดชูให้ลูกดีด้วย แต่ในทางกลับกัน ถ้าพ่อแม่ทำผิดพลาด อคติที่เกิดแก่ลูกคือตราบาปว่า “ไม่มีวันดีไปได้”

“ลูกไม้กลายพันธุ์” ของ “จันทรา รัศมีทอง” ได้นำเสนอเรื่องราวของเตชิต ลูกชายคนโตของครอบครัวผู้มีฐานะที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว  ถูกส่งมาอยู่กับปู่ที่สวนในจังหวัดจันทบุรี หลังจากที่ความจริงเปิดเผยว่าพ่อแม่ของเขาไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดที่แท้จริง  เขาต้องเก็บความขื่นขม  ปรับตัวในสภาพแวดล้อมและกิจวัตรที่ปู่เป็นผู้กำหนด ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ในโรงเรียนชนบท ซึ่งมีทั้งลูกผู้มีอิทธิพล ลูกชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เขมรและชอง  เขาเลือกที่จะผดุงความยุติธรรมให้แก่เพื่อนที่ถูกเหยียดหยามและถูกรังแก  จากความเป็นศัตรู มิตรภาพค่อย ๆ บ่มเพาะจากกิจกรรมในโรงเรียนและการกีฬา   เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การแบ่งปัน เผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และการให้อภัย   ในที่สุดบ้านสวนก็ได้เปลี่ยนเตชิตเป็นคนใหม่ ที่เป็น “ลูกไม้กลายพันธุ์” ตามหนทางที่เขาเลือกจะเป็น

“จันทรา  รัศมีทอง” ดำเนินเรื่องด้วยสำนวนภาษาสละสลวย ผ่านมุมมองของเตชิต  ทำให้ผู้อ่านได้รับรู้ความคับแค้น ขมขื่น กดดันจากครอบครัวที่ผลักไสเขาออกไป และเอาใจช่วยให้เตชิต  มุมานะ ต่อสู้เอาชนะคำสบประมาทต่าง ๆ ด้วยจิตสำนึกใฝ่ดีที่ผู้เขียนเชื่อว่ามีอยู่ในมนุษย์ทุกคน  สายเลือดไม่สำคัญเท่ากับทางเดินชีวิตที่เรากำหนดเองอันเป็นแนวคิดสำคัญของเรื่อง

คณะกรรมการตัดสินจึงเห็นสมควรให้ “ลูกไม้กลายพันธุ์” ของ “จันทรา รัศมีทอง” ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓