ลมหายใจในสัญญะ เป็นผลงานรวมบทกวีของ ภูวนาท เรืองฤทธิ์ ที่ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทกลอนแปดทั้งชุดเช่นเดียวกัน โดยผู้เขียนได้จัดแบ่งหมวดหมู่ไว้ 3 ภาค คือ “1. เธอคือลมหายใจ   2. ลมหายใจของชายขอบ และ 3. ลมหายใจในรอยทาง” ด้านเนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย เป็นเรื่องราวที่เรารับรู้หรือพบเห็นกันอยู่ ซึ่งผู้เขียนสะท้อนปัญหาให้ผู้อ่านได้ตระหนักคิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม (คุณภาพชีวิต) การเมือง รวมถึงสถานการณ์รุนแรงใน 3 จังหวัดชายภาคใต้ นอกจากนี้ยังพูดถึงวัฒนธรรม               ท้องถิ่น-พื้นบ้านได้อย่างมีเสน่ห์ ทั้งในแง่ของคุณค่า โหยหา และใจหายกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน ส่วนรูปแบบที่นำมาใช้ในการเล่าเรื่อง แม้ว่าจะอ่อนด้อยในเชิงฉันทลักษณ์อยู่บ้าง แต่เนื้อหาค่อนข้างหนักแน่นและมีพลัง

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ ลมหายใจในสัญญะ ของภูวนาถ เรืองฤทธิ์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช  2559