รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการหยิบยกเอาแง่มุมและปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปของชีวิตโดยการตีความตามแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาพุทธศาสนา ผ่านการผูกเรื่องอย่างมีชั้นเชิง และการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยกลวิธีทางรรณศิลป์ การใช้ภาษาที่สละสลวยและมีอารมณ์ เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้คิดต่อ โดยไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดหรือขี้นำจากผู้เขียน