เป็นหนังสือที่ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร เขียนขึ้น โดยยึดเอาเวลาและเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงชีวิตของผู้เขียนมาเล่าย้อนหลัง ง ดังหัวเรื่องที่บอกไว้ว่า “รวมเรื่องราวประสบการณ์จากอดีตครึ่งศตวรรษในสังคมไทย” เป็นเรื่องราวกึ่งชีวิตของผู้เขียนเองผสมกับเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้น สอดแทรกด้วยความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเป็นครั้งคราว ผู้เขียนเขียนด้วยสำนวนภาษาที่ราบรื่น อ่านง่าย เข้าใจง่าย ให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ นับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเล่มหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับรางวัลที่ ๒ ประเภทหนังสือดีในอดีต